Karolinum

Text – PhDr. Zdena Malá, překlad – Anek, foto – Oxana Kravchenko

Ve středu 11.9. se pražská střediska Albertov, Hostivař a Krystal sešla v srdci Karlovy univerzity  – ve Velké aule Karolina.

Je to nejslavnostnější a nejstarší část univerzity, ve středověku zde probíhala výuka  a bydleli zde profesoři. Dnes je to místo, kde se konají imatrikulace a magisterské a doktorské promoce.

Celé setkání uváděla ředitelka střediska Albertov paní Marie Poláčková. Mluvila česky a tlumočnice překládala do angličtiny.

Studenty pražských středisek přivítal prorektor Karlovy univerzity pro zahraniční vztahy profesor Škrha. Přivítal je mezi 50 000 studenty Karlovy univerzity, z nichž asi 6 000 jsou cizinci studující v českých nebo anglických programech.

Potom studenty pozdravila zástupkyně ředitele ÚJOP UK PhDr. Dana Hůlková Nývltová, popřála jim krásný a úspěšný rok. Připomněla, že kromě Prahy začínají přípravné kurzy ÚJOPu také v Poděbradech, Mariánských Lázních a Liberci. Celkem na ně přijelo přes tisíc studentů ze 40 zemí světa. Na Krystalu jsou především Slované, ale složení poděbradského a mariánského střediska je mnohem pestřejší.

PhDr. Jan Lepeška, PhD., který na Krystalu vyučuje dějiny, filozofii, psychologie a dějiny umění, seznámil studenty s historií univerzity a Karolína.

Následoval velmi důležitý moment – slib studentů. Nejdříve ho tlumočnice přečetla anglicky.

Potom postupně vstávali studenti jednotlivých středisek a ředitelka příslušného střediska slib přečetla česky. Studenti pak sborově řekli: Slibuji.

Slib studena ÚJOP UK:

Já, student Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (v Hostivaři, v Krystalu, na Albertově), slibuji, že budu plnit své studijní povinnosti a využívat nabídky všech doplňkových aktivit, abych dosáhl co nejlepších výsledků ve studiu češtiny, seznámil se s českou historií a kulturou a poznal život lidí v České republice.

Slibuji, že budu studovat a jednat tak, abych nepoškodil dobré jméno Univerzity Karlovy a získané dovednosti a vědomosti uplatním při svém dalším studiu i v pracovním a osobním životě.

Jako obvykle zazněla nakonec studentská hymna Gaudeamus igitur. Původně pijácká píseň, která opěvuje nejen vědu a studium, ale také radosti studentského života.

Studenti Krystalu se do Karolina podívají na konci května 2020 na předávání certifikátů, bude to ale v Malé aule. A někteří z nich za několik let na magisterské promoci.

Gaudeamus Igitur

Gaudeamus igitur,
Iuvenes dum sumus;
Post iucundam iuventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus,
Nos habebit humus.  
Vivat academia,
Vivant professores,
Vivat membrum quod libet,
Vivant membra quae libet;
Semper sint in flore,
Semper sint in flore.  
Gaudeamus igitur,
Iuvenes dum sumus;
Post iucundam iuventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus,
Nos habebit humus.  
Radujme se tedy,
dokud jsme mladí:
po radostné mladosti,
po žalostném stáří
budeme patřit zemi,
budeme patřit zemi  
Ať žije akademie,
ať žijí profesoři,
ať žije každý student,
ať žijí všichni studenti,
vždy ať v květu jsou.
vždy ať v květu jsou.  
Radujme se tedy,
dokud jsme mladí:
po radostné mladosti,
po žalostném stáří
budeme patřit zemi,
budeme patřit zemi.
Давайте же радоваться,
Пока мы молоды!
После веселой молодости,
После тягостной старости
Нас примет земля,
Нас примет земля.  
Да здравствует Академия!
Да здравствуют учители!
Да здравствует каждый!
Да здравствуют все!
Пусть всегда процветают!
Пусть всегда процветают!  
Давайте же радоваться,
Пока мы молоды!
После веселой молодости,
После тягостной старости
Нас примет земля,
Нас примет земля.  

Poslechnout si ji můžete zde:

—–

Каролинум

В среду, 11 сентября, пражские центры Института языковой и профессиональной подготовки Альбертов, Гостиварж и Кристалл встретились в самом сердце Карлова университета – в Большом Каролинском зале.

Это самая торжественная и самая старая часть университета, в Средние века здесь преподавали и жили профессора. Сегодня это место, где проводится посвящение в студенты и вручаются дипломы магистров и докторов наук.

Встречу провела г-жа Мария Полачкова, директор центра Альбертов. Она говорила по-чешски, а переводчица переводила на английский.

К студентам пражских центров обратился проректор Карлова университета по международным отношениям профессор Шкрха. Он поприветствовал их в числе 50 тыс. студентов Карлова университета, из которых около 6 тыс. – это иностранцы, обучающиеся на чешском или английском языках.

Затем студентов поприветствовала заместительница директора Института языковой и профессиональной подготовки Карлова университета (ИЯПП КУ) д.н. Дана Гулкова Нывлтова. Она пожелала приятного и успешного учебного года, а также напомнила, что кроме Праги подготовительные курсы стартовали в Подебрадах, Марианских Лазнях и Либереце. Всего на учебу приехало более тысячи студентов из 40 стран. В Кристалле учатся в основном студенты, говорящие на славянских языках, а вот в Подебрадах и Марианских Лазнях состав учащихся значительно более разнообразный.

После приветственных слов д.н. Ян Лепешка, который преподает в Кристалле историю, философию, психологию и историю искусств, познакомил студентов с историей университета и Каролинума.

Затем наступил важный момент – принесение клятвы студента. Сначала переводчица прочла ее на английском. После чего студенты отдельных центров стоя принесли клятву директорам своих школ. Директора зачитывали клятву по-чешски, а студенты говорили: “Обещаю!”.

Клятва студента ИЯПП КУ:

Я, студент Института языковой и профессиональной подготовки Карлова университета (в Гостиварже, Кристалле, Альбертове), обещаю выполнять свои учебные обязанности и участвовать во всех дополнительных мероприятиях для достижения наилучших результатов в изучении чешского языка, а также знакомства с чешской историей, культурой и жизнью людей в Чешской Республике.

Я обещаю учиться и действовать так, чтобы не навредить доброму имени Карлова университета. Приобретенные навыки и знания обещаю применять в своей дальнейшей учебе, а также профессиональной и личной жизни.

Закончилась церемония, как обычно, студенческим гимном Gaudeamus igitur, который первоначально был застольной песней, воспевающей не только науку и учебу, но и радости студенческой жизни.

В конце мая 2020 года студенты Кристалла снова отправятся в Каролинум, чтобы получить свои сертификаты на церемонии в Малом зале. А некоторые студенты через несколько лет вновь побывают в Каролинуме на церемонии вручения дипломов магистра наук

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *