ИЯПП КУ модель 2020

Здена Мала, руководитель учебного центра Прага

В истории ИЯПП часто происходили изменения в структуре – открытие новых, закрытие старых и перемещение учебных центров. Но таких огромных структурных изменений, как в этом году, еще никогда не было.

О некоторых изменениях велись дискуссии уже на протяжении нескольких лет, но их реализация была отложена ввиду различных причин. Приход нового директора ИЯПП пани Даны Гулкове Нивлтове, PhDr. этот процесс ускорил, а коронавирусный кризис повлиял на это как катализатор.

Так что же изменилось с 1 июля 2020 года? Теперь ИЯПП КУ имеет только три крупных учебных центра. Да, действительно только три. Учебный центр Либерец был закрыт. Из трех пражских учебных центров (Альбертов, Гостиварж и Кристалл) был создан суперцентр Прага.

Было принято решение о профилировании учебных центров. Каждый будет уникальным. Будущие врачи и природоведческие специальности продолжат обучение в Марианских Лазнях, в Подебрадах останутся только технические специальности. В пражском центре будет проходить подготовка на гуманитарные, архитектуру и художественные специальности, а именно в центре Прага-Кристалл, а будущих экономистов будут готовить в Праге-Гостиварж.

После многих лет подготовки, центр Альбертов переехал в недавно отремонтированные помещения, в центре города, недалеко от Národní třídу, в здание университета на улице Воршильской. С июля это не центр Альбертов, а учебный центр Воршильска. Здесь можно изучать только чешский язык без профессиональных предметов на различных типах курсов для широкой общественности (годовые, семестровые и шестинедельные курсы). Курсы объединяют студентов разных возрастов, национальностей и профессий, которые проявили интерес к чешскому языку и чешской культуре. Учебным центром Воршильска руководит пани Мария Полачкова, Mgr.

Подготовительные программы для изучения гуманитарных наук, художественных искусств и экономики находятся под руководством пани Здены Мале, PhDr. Пани Юлия Чиженкова, Mgr, референт и пани Светлана Клейснерова, Mgr, куратор учебной части, продолжают работать на своих должностях. Студенты живут в общежитиях Hostivař и ​​Krystal. Руководителем нового  суперцентра Прага стала Луцие Фармачкова, Ing, MBA.

Во всех центрах ИЯПП (Марианские Лазне, Подебрады, Прага) по-прежнему проводятся экзамены по чешскому языку на уровень А1, который необходим для получения ВНЖ в  ЧР и экзамен по реалиям и чешскому языку на уровень B1 для получения чешского гражданства. В учебном центре Прага проходят курсы программы Erasmus для иностранных студентов Карлова университета и несколько интенсивных курсов для студентов из вузов из США.

В четверг 2.7.2020 в бывшей часовне на улице Воршильской состоялась торжественная встреча лекторов и работников учебного центра Прага, на которой прошло официальное учреждение пражского центра. Директор ИЯПП КУ Дана Гулкова Нивлтова пожелала новому центру успехов.

Все эти изменения были проведены с целью внесения ясности в структуру подготовительных курсов и улучшения уровня подготовки профессиональных предметов на отдельных специальностях. 

PhDr.Zdena Malá, vedoucí střediska Praha

V historii ÚJOPu vždy docházelo ke vznikání, zanikání a přesunu středisek. Ale tak obrovské změny struktury jako letos tu asi ještě nebyly.

O některých změnách se uvažovalo již několik let, ale jejich realizace se z různých důvodů odkládala. Nástup nové ředitelky PhDr. Dany Hůlkové Nývltové vše urychlil a koronakrize zapůsobila jako jejich katalyzátor.

Co se tedy od 1.7.2020 změnilo? ÚJOP UK má jen tři velká střediska. Ano, skutečně jen tři. Středisko Liberec bylo zrušeno. Ze všech tří pražských středisek (Albertov, Hostivař a Krystal) vzniklo superstředisko Praha.

Bylo rozhodnuto o  zaměření středisek. Každé bude jedinečné. V Mariánských lázních se nadále budou připravovat budoucí lékaři a přírodovědci, v Poděbradech zůstanou jen technici. Na středisku Praha bude možné studovat humanitní a umělecké obory (Krystal) a ekonomické obory (Hostivař).

Po mnoha letech příprav se středisko Albertov přestěhovalo do nově zrekonstruovaných prostor v centru blízko Národní třídy, do univerzitního objektu ve Voršilské ulici. Od července tedy není středisko Albertov, ale středisko Voršilská. Zde je možné studovat jen češtinu bez odborných předmětů v různých typech kurzů pro veřejnost (roční, semestrální  a šestitýdenní kurzy). V kurzech se scházejí studenti různého věku, národností, povolání. Spojuje je zájem o češtinu a českou kulturu. Voršilskou vede paní magistra Marie Poláčková.

Přípravné programy na studium humanitních, uměleckých a ekonomických oborů má na starosti paní doktorka Zdena Malá. Na svých pozicích pokračuje studijní referentka paní Julie Čiženková a kurátorka paní Světlana Kleisnerová. Studenti bydlí na kolejích Hostivař a Krystal. V čele nového superstřediska Praha je paní inženýrka Lucie Farmačková, MBA.

Ne všech střediscích ÚJOPu (Mariánské Lázně, Poděbrady, Praha) se i nadále konají další aktivity, zkouší se zde zkouška z češtiny na úrovni A1 pro trvalý pobyt a zkouška z reálií a češtiny na úrovni B1 pro získání českého občanství, na středisku Praha mimo jiné probíhají kurzy Erasmu pro zahraniční studenty Univerzity Karlovy a několik intenzivních kurzů pro vysokoškoláky z USA.

Ve čtvrtek 2.7. se v bývalé kapli ve Voršilské ulici sešli pražští lektoři na oficiálním ustavení střediska Praha. Ředitelka ÚJOPu Dana Hůlková Nývltová popřála novému středisku hodně úspěchů.

Všechny tyto změny mají zjednodušit orientaci zahraničních studentů v přihlašování na kurzy a ještě více zkvalitnit výuku odborných předmětů jednotlivých zaměření.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.