Intenzivní kurzy Erasmus

PhDr. Zdena Malá, vedoucí střediska Praha-Krystal

I letos se to povedlo. Za opravdu zvláštních podmínek proběhl obvyklý zářijový intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty programu Erasmus. Přijíždějí na Karlovu univerzitu a mají tu strávit jeden nebo dva semestry na některé ze sedmnácti fakult UK. Studovat budou v anglickém programu, letos přijelo hodně Němců, Francouzů, Španělů, Portugalců.

Před začátkem studia na fakultách absolvují třítýdenní kurz češtiny právě na našem ústavu ÚJOP UK na středisku Praha (dříve Hostivař + Krystal). Obvykle je součástí kurzu bohatý program s výlety a welcome party, na podobné akce  jsme vzhledem k pandemii ale museli rezignovat. Program byl upraven tak, aby vyhovoval hygienickým opatřením. Kvůli nim nebyli všichni studenti pohromadě, ale rozděleni na dvě střediska.

Ráno vydesinfikovat ruce, mít roušku na chodbách i v učebně, těžké podmínky.

Na Krystalu studovalo 58 studentů, na Hostivaři 17 a v online kurzu jich bylo 16. Ti poslední byli studenti, kteří z různých důvodů nemohli přijet včas, kurz se ale i tak konal.

Všichni měli denně 5 hodin češtiny, učili se podle učebnice Čeština expres, ti v oline výuce měli její elektronickou verzi. Kromě češtiny měli i přednášky o životě v České republice a o studiu  na Karlově univerzitě. Absolvovali i procházku nazvanou  Prahou ve studentských botách, kdy se mohli podívat na některé fakulty a seznámit se s nimi. Ti v online výuce měli procházku jen virtuální.

Pražští studenti se podívali také do Veletržního paláce, to je součást Národní galerie,  a do Národního památníku na Vítkově, což je velmi zajímavá, ale méně známá památka Prahy, kde je průvodce anglicky seznámil s moderní historií Československa a České republiky https://www.nm.cz/en/visit-us/buildings/national-memorial-on-the-vitkov-hill .

Studenti v online výuce měli přednášky o Praze a o památkách UNESCO v České republice.

Ti studenti, kteří napsali závěrečný test na více než 60% a měli předepsanou docházku na výuku a další aktivity, získají osvědčení a s ním 7 kreditů, které se jim počítají do bakalářského nebo magisterského studia. Když to porovnáme se zkouškou, za kterou bývají 2-3 kredity, nebo semináři z 1-2 kredity, je absolvování našeho kurzu nejen praktické pro život, ale i výhodné pro studium.

A tady je několik komentářů z anonymního hodnocení:

 • Our teacher was very well prepared, decided also what would be interesting and helpful for us and answered all our questions. He made us feel comfortable to speak Czech and to learn the language without being judged
 • Ouer teacher was very friendly, on time and created a nice working atmosphere. I loved studiing in her course. She was prepared and we learned with a variety of learning ways like playing games…. I learned a lot in these 3 weeks
 • The classes were really interesting, the teacher always perfectly on time and always well prepared. She always had some great exercices to do that gave us the chance to improve very quickly. It was not only about doing the exercices in the book but also really going into practice. She always took time to answer our questions, very dynamic and available. 
 • Interesting cultural experience learning about the history. I enjoyed the view at the top as well
 • Everything was honestly great. Specially the teacher. In all my years of study I’ve come across only a few teachers who were as willing to help as her. She was patient and manage to bring all the class to learn Czech. If we had any questions she would stay extra time to answer our questions or even we could also send her an email. Before coming I wasn’t expecting this course to be as good but I’m extremely happy that I did.
 • I really liked the language course. It was nice to meet new people and I to learned more than I tought. Ouer teacher was really great.
 • Thank you for everything ❤

Интенсивные курсы Erasmus


Их удалось провести и в этом году. В действительно особых условиях прошёл традиционный сентябрьский интенсивный курс чешского языка для иностранных студентов Erasmus. Они приезжают в Карлов университет и должны провести один или два семестра на одном из его семнадцати факультетов. Они будут учиться на английском языке. В этом году приехало много немцев, французов, испанцев и португальцев.

Перед тем, как начать обучение на факультетах, они проходят трехнедельный курс чешского языка в нашем институте ÚJOP UK в пражском центре (ранее Hostivař + Krystal). Обычно курс включает в себя насыщенную программу с поездками и приветственными вечеринками, но нам пришлось отказаться от подобных мероприятий из-за пандемии. Программа скорректирована с учетом гигиенических мер. Из-за них не все студенты оказались вместе, а разделились на два центра.

Утром продезинфицировать руки, быть в маске в коридорах и на уроках – тяжелые условия.


58 студентов обучались в Кристале, 17 – в Гостиварже и 16 онлайн. Последними были студенты, которые по разным причинам не смогли приехать вовремя, но курс все же состоялся.


У всех было 5 часов чешского в день, студенты изучали чешский по учебнику Čeština Expres, у тех, кто учился онлайн, была его электронная версия. Помимо чешского, они слушали лекции о жизни в Чехии и об учебе в Карловом университете. Они также совершили прогулку под названием Прага в студенческих туфлях, на которой они могли посмотреть на некоторые факультеты и познакомиться с ними. У тех, кто учился онлайн, была только виртуальная прогулка J
Пражские студенты также посетили Veletržní palác, часть Национальной галереи, и Национальный памятник на Виткове, очень интересная, но менее известная достопримечательность Праги. Экскурсовод познакомил их с современной историей Чехословакии и Чешской Республики на английском языке https://www.nm.cz/en/visit-us/buildings/national-memorial-on-the-vitkov-hill.


Студенты на онлайн-уроках слушали лекции о Праге и памятниках ЮНЕСКО в Чехии.

Те студенты, которые выполнили итоговый тест более чем на 60% и у которых была установленная посещаемость занятий и другиe мероприятия, получат сертификат и 7 кредитов, которые засчитываются при их обучении на бакалавриате или магистратуре. Если сравнивать это с экзаменом, на который обычно приходится 2-3 кредита, или семинаром с 1-2 кредитами, прохождение нашего курса не только полезно для жизни, но и полезно для учебы J
А вот несколько комментариев из анонимных отзывов:

 • Наш преподаватель был очень хорошо подготовлен, он также решил, что было бы интересно и полезно для нас, и ответил на все наши вопросы. Он помог нам чувствовать себя комфортно, говоря по-чешски, и учить язык, не подвергаясь осуждению.
 • Наша преподавательница была очень дружелюбной, пунктуальной и создала приятную рабочую атмосферу. Мне очень нравилось учиться на ее курсе. Она была подготовлена, и мы изучали язык с помощью различных способов, например, играя в игры… Я многому научился за эти 3 недели.
 • Занятия были действительно интересными, преподавательница всегда приходила вовремя и хорошо подготовленной к уроку. У нее всегда были отличные упражнения, которые делали возможным наш быстрый прогресс. Речь шла не только о выполнении упражнений, описанных в книге, но и о практическом применении. Она всегда находила время, чтобы ответить на наши вопросы, очень динамично и доступно.
 • Интересный культурный опыт, знакомство с историей. Мне также понравился вид сверху.
 • Всё было было по-настоящему замечательно, особенно учитель. За все годы своей учебы я встретил всего несколько учителей, которые были такими же готовыми помочь, как и она. Она была терпеливой и сумела собрать весь класс для изучения чешского языка. Если у нас были какие-либо вопросы, она оставалась на дополнительное время, чтобы ответить на наши вопросы, мы даже могли отправить ей электронное письмо. Перед приездом я не ожидал, что этот курс будет настолько хорошим, и я очень рад тому, что я его прошёл.
 • Очень понравился языковой курс. Было приятно познакомиться с новыми людьми. Я узнал больше, чем я рассчитывал, а наш учитель был действительно отличным.
 • Спасибо за все ❤

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.